dilluns, 27 de setembre de 2010

FULL INFORMATIU PSPV-PSOE

FULL INFORMATIU
P.S. P. V — P. S. O. E GUADASSUAR
Setembre 2010
Per si no et sents prou informat sobre el tema de l’aigua potable, escanege el Full Informatiu que ha repartit recentment el PSPV-PSOE de Guadassuar.
Il·legalitats comeses en l’aigua potable pel PP de Guadassuar
Explicació il·legalitat inicial
La concessió de l’aigua potable és il·legal segons sentència del jutjat número 6 de València. Qualsevol ciutadà pot sol·licitar-nos la sentència sencera.
Explicació 2a il·legalitat
En el ple del 26 de novembre del 2009, es van aprovar els pressupostos per a l’any 2010, acordant que les tarifes vigents l’any 2009, s’aplicarien en la mateixa quantia per a l’any 2010.
En el plec de condicions aprovat en sessió plenària el dia 26 de març del 2009 diu al punt 10.
10.- De les Tarifes. LesTarifes son sempre els aprovades per l’Ajuntament, en este cas a proposta del Concessionari.
Posteriorment en edicte publicat el 15 d’abril del 2010 l’empresa Aquagest publica la nova tarifa de l’aigua potable sent esta un 30 % més cara que la tarifa vigent aprovada en sessió plenària i sense que mediara una altra sessió plenària que ratificara esta pujada.
Explicació 3a il·legalitat
Des de principis de l’any 2010 s’està cobrant una tarifa amb un increment de més del 30% de pujada i eixa tarifa es va aprovar el 15 d’abril del 2010. Com és possible que el servici que s’ha donat des de l’1 de gener fins al 15 d’abril se li aplique un preu aprovat més de tres mesos després?
Explicació 4a il·legalitat
L’Ajuntament de Guadassuar en complicitat amb Aquagest han incomplit la llei de protecció de dades gravíssimament , ja que s’han transvasat les dades de tots els usuaris sense haver emés la corresponent informació que obliga la llei i sense haver demanat el permís corresponent a cada un dels usuaris a qui se’ls ha emés rebut bancari.
S’ha transvasat com a mínim i de forma IL·LEGAL, el número de compte bancari.
Per tot això l’Agrupació local del PSPV-PSOE de Guadassuar, ha presentat les corresponents denúncies a les instàncies pertinents.
Nosaltres els socialistes de Guadassuar i en defensa dels ciutadans, exigim que: Es paralitzen els pagaments de l’aigua potable.
Es torne els diners cobrats il·legalment de la mateixa manera que s’ha cobrat. S’aplique la tarifa vigent l’any 2009, ja que és esta i no una altra, la legal.
Es retiren tots els processos u accions que haja realitzat l’empresa Aquagest contra qualsevol ciutadà de Guadassuar per impagament.
Recomanem a tots els ciutadans de Guadassuar que, mentres estiga vigent la sentència del jutjat N° 6 de València i fins que es resolga en un o altre sentit esta situació, tornen els rebuts d’aigua potable domiciliats, que retiren el permís al banc perquè cobren estos rebuts i que presenten el corresponent recurs ( que nosaltres el PSPV de Guadassuar facilitem) a l’Ajuntament de Guadassuar.
Així mateix, t’incloc l’escrit per si vols presentar el recurs a l’Ajuntament. Recorda que has de presentar dues còpies, una que es quedarà en l’ajuntament i l’altra se’t tornarà a tu segellada.
En/Na…………………………………………………………………………………………………….., amb domicili ............................................................................................................................................
a l’efecte de notificacions en ………………………………………………….................................... i DNI: ………………. , interposa RECURS DE REPOSICIÓ contra els rebuts emesos per l’empresa AQUAGEST LEVANTE S.A., concessionària de l’explotació dels servicis municipals d’abastiment d’aigua i sanejament, sobre la base dels següents FETS I FONAMENTS LEGALS:
PRIMER. L’Ajuntament de Guadassuar va adjudicar l’any 2009 a l’empresa AQUAGEST LEVANTE S.A. La concessió de l’explotació dels servicis municipals d’abastiment d’aigua i sanejament. Com a conseqüència d’això, amb efectes de l’any 2010, es van imposar unes noves tarifes, en concepte d’ingressos de dret privat, a favor de l’esmentada empresa concessionària., mentres que, fins eixa data, l’esmentat Ajuntament havia gestionat directament els dits servicis, aprovant la respectiva taxa municipal.
Com resultat d’eixa decisió municipal s’ha produït un increment dels preus d’un 35% de mitjana en el cost que han de pagar els veïns pel mateix servici, sense que es puga comprovar l’existència de cap millora significativa en el servici, i tot això en uns especials moments de greus penúries econòmiques de les famílies que, unides a altres increments de tributs locals (taxa de tractament de residus …) no fa més que suposar un augment elevat de la pressió fiscal que han de suportar les patides famílies de Guadassuar.
SEGON. Com ha posat de manifest una recent sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu n° 6 de València, que ha anul·lat l’acord municipal d’adjudicació de la concessió esmentada, per l’existència de greus irregularitats formals i materials, les tarifes que cobra l’esmentada empresa privada són nul·les, al no tindre base legal l’acord municipal que va aprovar l’esmentades tarifes, sobre la base de la proposta que va fer l’empresa per a adjudicar-se la concessió del servici.
A això s’unix el fet que la referida empresa, sense comptar amb el previ consentiment dels veïns afectats, està girant en els comptes bancaris on fins a la data teníem domiciliats les taxes municipals d’aigua potable i clavegueram (hui derogades), els rebuts de les tarifes declarades il·legals, infringint directament la normativa de protecció de dades públiques, a l’haver cedit l’Ajuntament eixes dades il·legalment a una empresa privada.
És per tot això que, SOL·LICITE que:
Es procedisca a anul·lar la totalitat dels rebuts de les tarifes emeses este exercici en concepte dels servicis concedits per il·legalitat de l’acord concessional.
En tot cas, que s’ordene a l’empresa concessionària del servici municipal, la suspensió dels procediments de cobrament dels esmentats rebuts i que, en cap cas, es procedisca a continuar cobrant en els comptes bancaris de l’exponent els esmentats rebuts, en tant els mateixos són il·legals i s’han exaccionat sense comptar amb el seu previ consentiment.
A Guadassuar, a ……………………… de………………………. 2010-09-27
SR. ALCALDE DE GUADASSUAR       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites