dimarts, 15 de maig de 2012

UNA DE COMPTES

MENTRES TANT, ANEM OBRANT
LES ADMINISTRACIONS VAN DEIXAR 25 MILIONS SENSE PAGAR EN AJUDES ALS AJUNTAMENTS EN 2010. EL CONSELL I EN MENOR GRAU GOVERN I DIPUTACIÓ VAN CONTRIBUIR A AGREUJAR LA PENÚRIA ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS.
Levante EMV. Carlos Alós. 29-04-2012 (resum)
El Síndic de Comptes va entregar en les Corts l’informe de fiscalització del Compte general de les entitats locals de l’exercici 2010.
Entre els 25,5 milions que van quedar pendents de liquidar figuren tant les transferències per gastos corrents dels quals la quantitat que se li deu a Guadassuar és de 323.712 euros i les de capital, que engloben subvencions compromeses per a obres o inversions, moltes d’elles relacionades amb el pla Confiança del Consell, d’estes se li deuen a Guadassuar 378.929 euros.
L’informe del Síndic de Comptes també constata una dada especialment greu que confirma la difícil situació de molts dels ajuntaments: és l’indicador del romanent de tresoreria per a gastos generals, és a dir els fons amb què compta un ajuntament a final d’any per a fer front a imprevistos i que si és negativa deixa al consistori lligat de mans. Entre ells el de Guadassuar amb un saldo negatiu de –441.247 euros.
A la vista de com ha evolucionat 2011 i 2012 quan han aflorat els 50 milions d’euros en impagaments a proveïdors que acumulen els ajuntaments de la comarca (el tercer de la llista és el de Guadassuar amb 6,6 milions d’euros) la situació encara s’ha complicat més.
ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE l’ANY 2012
Abans que res dir que la seua confecció deixen molt a desitjar. Estan fets perquè hi ha obligació de fer-los, però al mateix temps donant les dades mínimes i confuses. No observant-se el retall necessari per a fer front als deutes contrets. Vaig a donar-vos alguns exemples que jo no entenc:
Partida 399 ingressos diversos i exercicis tancats: En el 2011 per este concepte es van ingressar 0 euros i enguany es pensen ingressar 327.172,64 euros.
Partida 913 préstec RDL 4/2012 s’ingressaran 6.600.000 euros. Si no m’equivoque és el préstec de l’estat per a pagar les factures a proveïdors. Però no ho veig comptabilitzat en gastos. (Serà perquè hi ha dos anys de mora per a començar a tornar-ho). Per això es comptabilitza que estos pressupostos tenen un SUPERÀVIT de 6.600.831,43 euros. En canvi, sembla que els interessos del capital no tenen mora i si que es contabilitzen en 447.897,86. El que no sé és quina serà l’amortització durant els 10 anys que cal tornar este préstec.
Quant a gastos les partides que més em criden l’atenció són les retribucions dels funcionaris d’urbanisme que ascendixen a 212.804 euros (35.407.274 pessetes) i em pregunte actualment hi ha tantes necessitats urbanístiques).
Partida 22100 Subministrament elèctrics carrers ha passat de 120.000 euros en 2011, just a la mitat en enguany 60.000 euros. Vaja estalvi! Què és el que faran?.
Partida 61901 Actualització xarxa enllumenat públic. No sé què pensen fer, tal com està el pati, que en esta partida destinen 456.504 euros. L'enllumenat no és nou?
Partida 632 Condemnes obres recorregudes 142.999,26. Home no estaria malament que ens les explicaren!.
Partida 16008 Assistència mèdic farmacèutica dels funcionaris. D’una tacada s’han llevat 40.000 euros. En què partida es paga ara?.
Partida 212 Reparacions edificis escolars. Passa de 65.000 euros a 30.000 euros.
Partida 22609 Activitats culturals Es retallen 66.200 euros. Per a mi el retall és de 23.000euros.
Partida 22609 Gastos diverses festes locals. Augmenten 46.500 euros perquè l’any passat estava en 0 euros esta partida. (no es veritat 50.850 euros, 6.400 en joventut i 7.900 subvencion a associacions)
Partida 22609 Gastos diversos programes esportius. Passa dels 100.000 euros de l’any passat a 40.700 d’enguany.
Partida 22799 del programa esportiu: Contracte arrendament i manteniment piscines. 90.000 euros ens costa tots els anys als guadassuarencs/és. Però ací hi ha un apartat 231 16000 que no comprenc: Seguritat Social a càrrec de l’empressa 450.000 euros.
Partida 1000 … Retribucions Corporació i òrgans de govern 133.027. ací no se separa la retribució de l’alcalde de les compensacions per plens i comissions dels regidors.
Partida 480 Reintegrament taxa tractament Residus Sòlids Urbans 120.000 euros. Encara sort! Enguany també ens ho tornen? Perquè els ingressos són 180.000 euros.
Els romanents de tresoreria continuen sent 0 euros.
El nivell d’endeutament és del 14,18
I als bancs cal pagar-los entre interessos i amortitzacions 610.568,58 euros que no és cosa de per riure.

Una cosa molt important. LES TAXES: Per a augmentar els ingressos s’han incrementat tots els índexs que les regulen, és a dir, pagarem més per la rústica, la urbana, els vehicles,... però han incorregut en un error les han aprovat en el mes de març o abril, quan obligatòriament per a entrar en vigor s’han d’aprovar fins al 31 de desembre. Per tant enguany no es pot cobrar este increment. Correspon als veïns sol·licitar que no se’ls apliquen els augments. Anima’t i reclama!
I ací acabe esta xicoteta explicació d’allò més destacat, d'uns pressupostos que crec que no resoldran la situació econòmica crítica creada de l'Ajuntament i que es tardaràn molts anys en eixir de la mateixa. Així com, en totes estes coses els causants no assumeixen cap responsabilitat i se'n aniran de "rositas". Si m’he equivocat corregiu-me en els comentaris. Gràcies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites