dissabte, 20 de novembre de 2010

MOLT GREU

En l'escrit del dia  5-11-2010 NO EM FIE, vaig dir que buscaria les dades que confirmaren el que vos dic, doncs bé, ho he trobat. Vos transcric el punt de l'acta corresponent a la sessió del  Ple amb data 29-12-1997
 
 
_10.3.- Proposta Sr. Roig sobre Funcionament Planta Fems._
        \29121003.P97/10375999.A97\
        D'orde de la Presidència, pel Sr. secretari es dóna lectura a l'escrit presentat pel Sr. Roig, (aclarit l'extrem que és el Sr. Bisbal l'encarregat de l'assumpte) registrat d'entrada el da 10-12-97 amb el número 2880, que diu literalment és el següent:
        "Després del debat hagut en el Ple, havent realitzat les nostres preguntes per escrit i sol·licitant se'ns contestara per escrit, després d'un temps prudencial i no havent rebut cap notificació respecte d'això, membres del nostre Grup, va fer una visita a l'abocador inerts situat al costat de la planta de Residus Sòlids, comprovant que no es respecta absolutament res:
        1. S'està  abocant qualsevol classe de residus.
        2. L'Ajuntament és sabedor de tot això i no actua en defensa dels seus interessos i el dels seus veïns, paralitzant l'activitat.
        3. S'està  prevaricant a posta amb greu responsabilitat, permetent un abocador sense cap dubte il·legal.
        4. La rapidesa amb què l'empresa actua i el nul control que l'Ajuntament està  realitzant, pot donar lloc a greu deteriorament del medi ambient, atés que no s'ha pres cap tipus de mesures hi ha la possibilitat de filtracions i amb això de contaminació d'aigües subterrànies d'una repercussió imprevisible i irreparable.
        És pel que presentem la següent MOCIÓ:
        1. Que es paralitze totalment i immediatament l'activitat.
        2. Que es netege immediatament tot allò que s'ha abocat.
        3. Que es denuncie al o els responsables dels abocaments davant del jutjat.
        4. Que un notari certifique l'estat de l'abocador.
        5. Que un tècnic independent, expert en la matèria d'abocaments, faça un estudi i informe este Ple del que all està ocorrent.
        6. Que d'una vegada per sempre este Ajuntament definisca clarament la seua política de medi ambient i assumisca les seues responsabilitats fent tot allò que almenys ens mana la Llei.
        És pel que demanem al Ple emeta el seu vot favorable a prendre totes les mesures enumerades en benefici de la nostra població."
        Obert el debat, el Sr. alcalde va dir que en el punt anterior sobre este tema ja havia donat les explicacions pertinents, reiterant novament que durant la tramitació de l'expedient ja hi havia autoritzat la realització d'abocaments, però que de totes les maneres, contestant al Sr. Roig, va repitir que allí no s'ha realitzat cap abocament que no pertanga al gènere dels autoritzats, intervenint el Sr. Masip que proposa els esbrinaments dels fets pels servici de la conselleria de Medi Ambient.
        La Sra. Bergaz demana que el Sr. secretari alce acta dels fets per a coneixement i constància pública del que allí haja succeït, expressant la situació de l'abocador per a coneixement d'este Ajuntament, afegint que tal com ha apuntat el Sr. Roig sobre els estudis realitzats per la universitat de València en el cas de l'abocador de Dosaigües, que es realitzen també els pertinents en el cas de l'abocador de què es tracta. Continua demanant que l'Ajuntament denuncie els infractors i els seus fets, i afig que tampoc s'està  aterrint convenientment, perquè segons el seu saber, aquest ha de fer-se per capes reduïdes i en el cas present simplement es cobrix amb terres la superfície de l'abocament. Pel que conclou que GIRSA ha vulnerat tot tipus de disposicions legals sobre la matèria.
        Va intervindre novament el Sr. Roig, assenyalant que, no només s'han efectuat abocaments en el sòl que el Pla assenyala com d'ús industrial, sinó que, amb vulneració del Planejament s'ha exercitat l'activitat en el que aquest qualifica com de zona verda.
        El Sr. alcalde va dir que el seu grup no votaria a favor de la moció, explicant que això de la zona verda és una cosa que s'ha de fer quan s'acaben els abocaments insistint en el fet que en els expedients en tramitació tenen els Srs. Regidors la informació pertinent, però que sembla bé que la conselleria estudie l'assumpte, després farà una proposta sobre el particular.
        Considerant la Presidència que l'assumpte hi havia sigut prou debatut, el sotmeté a votació i declarà que l'Ajuntament Ple, per set vots en contra i sis a favor, cinc del P.S.O.E. i un de E.U.-Els Verds, ACORDA:
        Desestimar la proposició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites