dilluns, 24 d’octubre de 2011

REHABILITACIÓ DEL COL·LEGI BALMES PER A CASA CONSISTORIAL III FASE

Anunci de l'Ajuntament de Guadassuar sobre procediment de contractació de les obres de rehabilitació del col·legi Balmes per a Casa Consistorial, III fase.
ANUNCI
Complits els tràmits Reglamentaris, pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de setembre del 2011, es va acordar la iniciació d'expedient ORDINARI per a contractar pel procediment OBERT la REHABILITACIÓ DEL COL·LEGI BALMES PER A CASA CONSISTORIAL III FASE, adjudicant-se el contracte baix la fórmula de: al menor preu, així com el Plec de Condicions economicoadministratives que ha de regir per a la seua contractació.
TIPUS DE LICITACIÓ.
Es fixa en la quantitat de dos-cents setanta-dos mil sis-cents huitanta-nou euros amb huit cèntims (272.689,08 ), I.V.A. Inclòs.
DURACIÓ DEL CONTRACTE.
El termini per a l'execució de les obres de REHABILITACIÓ DEL COL·LEGI BALMES PER A CASA CONSISTORIAL III FASE serà de quatre mesos.
CRÈDIT I AUTORITZACIÓ.
En els pressupostos municipals es consignara crèdit suficient per al pagament de les quantitats a què s'obliga l'administració. No fa falta autorització de cap tipus.
Guadassuar, a 10 d'octubre del 2011.-L'alcalde, José Ribera Añó.
En la fotografia es pot apreciar l'aspecte llastimós d'un edifici construït en temps de la República amb el nom de col·legi públic "Blasco Ibáñez", i fa menys de 20 anys totalment rehabilitat amb un pressupost de 30 milions de pessetes per la Conselleria d'Educació.
Prompte començarà la 3ªFase amb un pressupost de 272.689 euros (al voltant de 45,5 milions de pessetes). La necessitat constreny, donat les condicions insalubres de l'actual ajuntament i a causa de l'estretor en els llocs de treball per les innumerables contractacions de personal, així com les immillorables condicions  econòmiques que gaudim actualment en les arques del consistori, permeten realitzar esta obra desitjada per tota la població.

1 comentari:

  1. Molt bo el teu comentari Vicent, em pregunte quina amistat del alcalde està necessitada esta vegada per a que acudim al seu rescat amb els diners de tots. Podrien fer com en la ronda o la urbanitzacó de davant del Solimar, es a dir, fer-ho i defer-ho varies voltes per a que es beneficien els màxims amics possibles. Ho tinc cada volta més clar, açò es un poble de mangantes i a la majoria de la gent li dona igual, el problema es que tots sofrirem les conseqüencies i, com se sol dir, pagarem justos per pecadors.
    Jo crec que l'alcalde vol que en un futur tots s'enrecorden d'ell, i vaja si ens recordarem.

    ResponElimina

contador de visites