dilluns, 9 de març de 2015

INFORME ECONÒMIC DE LA SECRETARIA - PLE 29-01-2015 - AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

9.2.- Informe de seguiment del Pla d’ajust de l’article 10 de l’Orde Ministerial d’1 d’octubre de 2012.
29010902.P15/33500014.E12
En compliment del que disposa l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012,de 1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seua nova redacció donada per l’Orde HAP/2082/2014,de 7 de novembre, per la Secretaría-Intervención s’ha presentat davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el corresponent informe sobre els extrems que s’indiquen en la dita Orde, per a la seua valoració pels òrgans competents d’aquell, sent preceptiu donar-ne compte al Ple de la Corporació.
En conseqüència, l’Ajuntament Ple va quedar assabentat del contingut del dit informe, que es concreta de la manera següent:
I. CONSIDERACIONS:
PRIMERA.- La informació a subministrar en el seguiment trimestral del Pla d’Ajust, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 10 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, és la següent;
 Informació sobre ingressos.
S’observa una desviació molt negativa en relació amb les xifres previstes pel pla d’ajust (-515.739,97€ i un -9,73. Gran part de les desviacions tenen el seu origen en els capítols 1 a 3.
Si bé s’han aplicat sobre els capítols 1 a 3 d’ingressos la practica totalitat de les mesures proposades pel pla d’ajust, estes no han donat els resultats previstos.
 Informació sobre gastos comparativa.
L’execució del pressupost de gastos, no obstant això, presenta igualment un desenrotllament desfavorable (major gasto de 131.530,06€ i un 2,89%).
No obstant cal precisar que s’han produït importants estalvis, en relació al que preveu el pla d’ajust, tant en gasto corrent (menor gasto de 482.910,21 i 13,45%), gastos de capital (menor gasto de 95.206,55€ i 28,46%) i gastos financers (menor gasto de 100.707,02€ i 21,31%).
El major gasto s’ha produït per les amortitzacions anticipades i extraordinàries de préstecs executades durant 2014 (major gasto de 804.455,57€ i 526,88%).
Cal precisar que part d’eixa amortització anticipada, en concret 612.246,39€, es va produir de manera obligatòria en virtut de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Conclusions
Els resultats d’execució pressupostària presenten una desviació negativa de 647.270,02€ respecte de les previsions del pla d’ajust, quantitat que pràcticament coincidix amb l’amortització anticipada realitzada amb caràcter obligatori. Inclús es podria concloure, que excloent l’efecte d’esta amortització anticipada obligatòria, els resultats globals previstos pel pla d’ajust per a 2014 s’han complit.
No obstant això, i a pesar de les afirmacions del paràgraf anterior, esta important desviació posa en perill la viabilitat del pla d’ajust aprovat i requerix de l’adopció de mesures correctores amb caràcter immediat, de manera que es garantisca l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’Ajuntament de Guadassuar.
Als efectes oportuns, este és el meu informe que emet sense perjuí de qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent còpia del present informe el senyor Alcalde de la Corporació, perquè procedisca a donar-ne compte en la primera sessió plenària que se celebre.
Les dades continguts en el mateix, i el propi informe explicatiu en format pdf, han de ser bolcats en la plataforma telemàtica de captura de dades habilitada a este efecte, i ser firmada per l’Interventor la remissió, finalitzant el termini el 31 de gener de 2015.
Guadassuar, a 26 de gener de 2015.
La secretària interventora. María Jesús Dasi Dasi

Si, però... Algunes coses no van bé. L’ajuntament, i en este cas no ho dic jo, econòmicament està fatal. Sense melindros. No tardarem a veure-ho en l’informe econòmic que li entregue la secretària-interventora al nou alcalde/essa. Que es preparen a passar uns quants anys amb un ajuntament precari, que només podran calfar-se el cap en dedicar-se a calcular com i quan podrà realitzar els pagaments. Els programes que presentaran els distints grups polítics seran una declaració d’intencions, no de realitzacions, per la qual cosa, han de procurar ser molt mesurats amb el que diuen i els votants cuidadosos amb les seues apreciacions i intenten no equivocar-se amb la seua elecció.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites