divendres, 9 de març de 2012

MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

Anunci de l’Ajuntament de Guadassuar sobre obertura de procediment obert per a l’adjudicació a la proposició econòmica més avantatjosa dels treballs d’entreteniment de l’enllumenat públic

Complits els tràmits reglamentaris, pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia vint-i-nou de desembre de dos mil onze, es va acordar l’obertura de procediment obert per a l’adjudicació a la proposició econòmica més avantatjosa dels treballs d’entreteniment de l’enllumenat públic, així com prestar-li aprovació als Plecs de Condicions economicoadministratives i al de Prescripcions Técnico-Facultativas que han de regir per a la seua contractació.
OBJECTE DEL CONTRACTE.
La prestació del servici de gestió integral de les instal·lacions d’enllumenat públic i del consum energètic amb inversió en les instal·lacions del municipi.
TIPUS DE LICITACIÓ.
Per l’entreteniment i conservació ordinaris:
CENT TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA euros (133.340,00) a satisfer durant quinze anualitats.
Per l’adaptació del servici i finançament de consums acumulats: UN MILIÓ DOS-CENTS HUITANTA-HUIT MIL CINC-CENTS QUATRE euros (1.288.504,00) a satisfer en quinze anualitats
.
La capitalització de les obres d’Actualització i Racionalització del sistema serà revisada d’acord amb les variacions de l’interés aplicat segons les variacions de l’Euribor.
DURACIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte d’entreteniment tindrà una duració de quinze anys i el seu finançament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites